سوالات جامعه شناسی سازمانها

فصل اول :

۱-هدف اصلی مطالعه جامعه شناختی،مطالعه کدام گزینه است؟

2-جامعه شناسان کلاسیک بطور ویژه به کدام مسئله در سازمان توجه کرده اند؟

3-چهار مورد از مهم ترین دلایل مطالعه سازمانها را توسط محققان بطور خلاصه بنویسید:

4- سطوح مطالعه سازمانها را نام برده و توضیح دهید:

5-در کدام گزینه از سطوح مطالعه سازمانها،مطالعه ما اغلب به توصیف روابط متقابل بین عوامل روان شناختی و

 نقشهای کاری محدود می شود؟

6-انگیزه های فردی در گروههای کاراساساً در کدام سطح مطالعه سازمانها،مورد توجه روان شناسی سازمانی

 قرار می گیرد؟

7-دوحوزه مهم که درروانشناسی سازمانی درسطح فردوجامعه شناسان موردتوجه قرارمیگیرد،کدامند؟

8-متغیرهای مهم مطالعه سازمان در سطح گروههای کوچک محیط کار را ذکر کنید:

9-بازده یا بهره وری مربوط به مطالعه سازمان در کدام سطح می باشد؟

10-برخی ویژگیهای مشترک سازمانها را نام ببرید:

11-یکی از هدفهای اصلی پژوهشگران سازمان را نام ببرید:

12-کدام گزینه نشانه شناخت اهمیت سازمان به عنوان به عنوان یکی از عوامل اصلی اجتماعی شدن و ایجاد

 دگرگونی در شخصیت افراد است؟

13-مرتن چه تعریفی از تئوری ارائه داده است؟

14-کدام گزینه را می توان مجموعه ای از بیانها یا اصول کلی که می کوشد مشاهدات،تجربیات و نتایج تحقیق را

تبیین کند،تعریف کرد؟

15-روابطی که بطور منظم بین پدیده ها تکرار می شوند،مورد اشاره کدام انگیزه است؟

16-فرضیه را تعریف کنید:

17-عناصر اصلی نظریه یا تئوری کدامند؟

18-فرضیات در مقایسه با قضایا شامل کدام گزینه اند؟

19-مباحث اصلی جامعه شناسی سازمانها را نام ببرید

20-رابطه بین فرضیات و قضایا را بنویسید:

فصل دوم

1-چرا جامعه شناسان کلاسیک،در زمینه جامعه شناسی سازمانها از موقعیت ممتازی برخوردارند؟

2-علت ناتوانی فردی بر همه جنبه های فرآیندپیچیده کنترل و نظارت در قرن19 چه بوده است؟

3-با اثبات ناتوانی فرد برجنبه های فرایندپیچیده کنترل ونظارت،ماکس وبر به چه توجه می کند؟

4-انتظار ماکس وبر از سازمان بوروکراتیک بعنوان سازمان مناسب جامعه صنعتی چه بوده است؟

5-وبر ویژگی برجسته سازمان عقلانی را در چه می داند؟

6-بنیادگذار جامعه شناسی کیست؟

7-اگوست کنت چگونه جامعه شناسی است؟توضیح دهید:

8-مراحل تکاملی ادراک بشر و جامعه انسانی را از نظر کنت ذکر کرده و توضیح دهید:

9-چرا کنت،مرحله سوم تکاملی را برتر از مراحل اول و دوم می داند؟

10-سلطه گران مراحل سه گانه تکاملی از نظر کنت چه کسانی هستند؟

11-تحولات جامعه صنعتی در مقایسه با جوامع پیشین و نقش دانشمندان را در آن توضیح دهید:

12-قدرت معنوی چیست و چگونه جابجا می شود؟

13-دو دگرگونی عمده جامعه صنعتی را ذکر کنید:

14-طرز تفکر علمی چگونه کارکردی دارد؟

15-کنت چه راه حلی را و چگونه برای مهار هرج ومرج و آشوب در مرحله گذر اجتناب ناپذیر می داند؟

16-تاکید کنت در تکامل اجتماعی و مراحل تاریخی بر کدام گزینه است؟

17-تازگی تفکر کنت نسبت به سایر متفکران نظم اجتماعی جدید معاصر کنت چیست؟

18-به گفته آرون،ویژگیهای مهم و متمایز جامعه صنعتی مد نظر کنت در زمان خود کدام اند؟

19-ویژگی مدیریت گرایی مورد نظر کنت را توضیح دهید:

20-چرا کنت طرفدار مالکیت خصوصی، تمرکز ثروت و حکومت ثروتمندان است؟

21-کنت چه تعبیری از قدرت ثروتمندان دارد و چه حکومتی را شایسته می پندارد؟

22-کنت چه توصیه ای به مدیران ثروتمند می نماید؟

23-کنت در باره تضاد منافع بنیادی بین کارگران و کارفرمایان چه نظری دارد؟

24-کنت بجزپایگاه اجتماعی،اقتصادی و...،کدام گزینه را تعیین کننده وجود اجتماعی فرد می داند؟

25-کنت نظم های دنیوی و معنوی راچگونه مقایسه کرده وکدام را بیشتردرخورستایش می داند؟چرا؟

26-کنت چه تحلیلی پیرامون جنگ و جوامع صنعتی ارائه می کند و چرا تقریباً عجیب بنظر می رسد؟

27-کنت در بیان مفهوم نظم معنوی،چه نقش برجسته ای برای جامعه شناسان قائل می شود؟

28-کنت وظیفه اصلی صاحبان قدرت معنوی را چه می داند؟

29-کنت داشتن قدرت معنوی را وابسته به کدام گزینه می داند؟

30-کنت در واقع نظم معنوی را چگونه نظمی می داند؟مثال بزنید:

31-توجه و تاکید نظریات کنت و دورکهایم بر نظم از چه مسئله ای ناشی می شود؟توضیح دهید:

32-تفاوتهای دو رخداد انفلاب صنعتی در انگلستان و فرانسه را تشریح کنید:

33-فرانسه زمان کنت را(بویژه پس از سال 1830) تشریح کنید:

34-کنت در تحلیل جامعه روزگار خود،تا اندازه ای از چه اندیشه هایی سود می برد؟توضیح دهید:

35-کنت در نظریه تقسیم کار اسمیت،چگونه دچار نوعی دوگانگی نگرشی شده بود؟توضیح دهید:

36-ژان باتیست سی بیشتر در کدام زمینه ها،نفوذ قابل توجهی بر کنت داشته است؟

37-کدام نظریات کنت،تحت تاثیر اندیشه های سن سیمون بیان شده است؟عناوین آنها را ذکر کنید:

38-تفاوتهای نظریات کنت و سن سیمون را مشروحاً بیان کنید:

39-هدف جامعه شناسی کنت چه بوده است؟چرا؟

40-کنت سرانجام سازمان علمی جامعه صنعتی راچگونه می دید؟ارزیابی نهایی از این نگرش چیست؟

41-اسپنسر از کدام گروه از جامعه شناسان است و جامعه را چگونه در نظر می گیرد؟

42-اسپنسر جامعه صنعتی را با چه فرایندی مشخص می کرد؟توضیح دهید:

43-اسپنسر چرا جوامع ابتدائی را از فرایند تمایز و ادغام  برخوردار نمی دانست؟

44-اسپنسرجوامع را برحسب مرحله تکاملی ودرجه پیچیدگی ساختاری چگونه تقسیم کرد؟شرح دهید:

45-اسپنسر جوامع را برابر با تکامل شیوه استقرارشان چگونه رده بندی می کرد؟

46-اسپنسر مبتنی برنوع تنظیم داخلی،چه طبقه بندی جدیدی ازجوامع ارائه کرد؟

47-اسپنسر چه تفاوتهایی بین طبقه بندی ناشی از تنظیم اجتماعی و بر پایه تکامل قائل است؟

48-اسپنسر کدام گزینه را عامل تعیین کننده ساختار داخلی جوامع در نظریه جدید می داند؟

49-اسپنسر مدام گرینه را صفت ویژه جوامع جنگجو می داند و چه توصیفی از این ویژگی دارد؟

50-اسپنسر جامعه صنعتی را بر پایه کدام گزینه استوار می داند؟توضیح دهید:

51-اسپنسر چه تفاوتهای مهمی بین جامعه صنعتی و جامعه جنگجو قائل است؟

52-اسپنسر سرانجام به چه نتیجه ای می رسد؟

54-اسپنسر در تقابل جامعه صنعتی با جامعه نظامی،چه مفهومی را مطرح کرده است؟شرح دهید:

55-دورکهایم نقش بازار را چگونه توصیف می کند؟توضیح دهید:

56-دورکهایم همبستگی ارگانیک،تقسیم کار و مبادله را نیازمندکدام پدیده های غیربازاری می داند؟

57-دورکهایم چه نگاهی به سیاستهای اقتصادی لیبرالی دارد؟

58-دورکهایم تکامل گرا،به چه دلیل اسپنسر وکنت تکامل گرا را مورد انتقاد قرار میدهد؟شرح دهید:

59-دورکهایم پدیده های اجتماعی راچگونه می بیند؟

60-دورکهایم واقعیتهای اجتماعی را چگونه قابل تبیین می داند؟

61-دورکهایم چه تبیین های موضوع جامعه شناسی را رد و به چه گزینه هایی توجه می کند؟

62-دورکهایم چه مواردی را به عنوان موضوع بررسی جامعه شناسی ارائه می کند؟

63-دورکهایم چه توصیفی از واقعیت های اجتماعی می کند؟

64-دورکهایم چه تعریفی از واقعیت اجتماعی ارائه می کند؟مثالی بزنید:

65-دورکهایم همبستگی های مکانیکی و ارگانیکی را چگونه تشریح می کند؟

66-دورکهایم همبستگی مکانیکی را بر پایه کدام گزینه استوار می داند؟

67-دورکهایم همبستگی ارگانیکی را ناشی از کدام گزینه می داند؟

68-دورکهایم درچه مواردی از اندیشه های سن سیمون تاثیرپذیر بوده است؟تفصیلاً بنویسید:

69-دورکهایم به چه دلیلی بیشتر از پیشینیان خود در باره نتایج اجتماعی سرمایه داری می نوشت؟

70-دورکهایم آنومی را چگونه تعریف کرده و چه تاثیراتی در نظریاتش داشته است؟

71-دورکهایم یکپارچگی و هماهنگی را منوط به چه گزینه ای می داند؟

72-دورکهایم ریشه بی عدالتیهای اجتماعی در نظام صنعتی را بر چه مبنائی می داند؟

73-دورکهایم یکپارچگی فزاینده در جامعه را ناشی از چه می داند؟

74-دورکهایم طبقات اجتماعی را چگونه پدیده ای می داند؟

75-دورکهایم در مراحل اولیه تکامل اجتماعی،جامعه را چگونه می بیند؟تفصیلاً بنویسید:

76-دورکهایم همبستگی مکانیکی را چگونه می داند؟توضیح دهید:

77-دورکهایم همبستگی ارگانیکی راچگونه می نگرد؟

78-دورکهایم از نگاه ریمون آرون چرا همبستگی ناشی از تمایز افراد را ارگانیکی می نامد؟

79- دورکهایم  چه نظریاتی در باره تقسیم کار دارد؟ تفصیلاً توضیح دهید:

80-دورکهایم به چه دلیل به نظارت اجتماعی بر فرد اعتقاد دارد؟چگونه عمل می کند؟

81-دورکهایم کدام اصل مهم را نمی پذیرد؟ چرا؟

82-دورکهایم چه تعریفی از بی هنجاری ارائه می کند؟تشریح کنید:

83-دورکهایم در شرایط تغییر یافته جامعه صنعتی،چه نیازی را احساس می کند؟چرا و چگونه؟

84-دورکهایم چه اصطلاحی را برای سازمانها در نظر می گیرد؟

85-دورکهایم اندامهای ثانوی را چگونه معنا می کند و چه نقشی را برای آنها قائل است؟توضیح دهید:

86-دورکهایم تعارض موجود در جامعه و بحرانهای سرمایه داری مارکس را چه می نامد؟شرح دهید:

87-دورکهایم کدام گزینه را تبیین کننده تعارض طبقاتی می داند؟چرا؟

88-دورکهایم برخلاف مارکس و کنت،همبستگی و تعارض را ناشی از چه می داند؟

89-دورکهایم چه تشابه و تفاوت دیدگاهی با مارکس در باره برنامه ریزی دارد؟

90-دورکهایم چه تفاوت دیدگاهی با کنت در باره تنظیم کارکردهای جامعه داشته است؟

91-دورکهایم در نظریه اش به چه عنوان برای سازمان نقش کلیدی ایجاد می کند؟

92-دورکهایم در زمان بررسی ظهور تجدد و جامعه جدید سرمایه داری توسط ماکس وبر در آلمان در حال

 تنظیم کدام نظریه خود بود؟

 فصل3

1-ماکس وبر در میان جامعه شناسان کلاسیک،کدام کار را برای نخستین بار انجام داده است؟

2-ماکس وبر چه تعبیری در باره سازمان بوروکراتیک در جامعه صنعتی امروزین دارد؟

3-ماکس وبر جامعه شناسی را چگونه علمی می داند؟

4-ماکس وبر بر چه گزینه ای در جامعه امروزین تاکید دارد؟

5-ماکس وبر کدام گزینه را از ویژگیهای جامعه صنعتی غرب می داند؟

6-ماکس وبر عقلانیت را چگونه معنا می کند؟

7-ماکس وبر چه تعریفی از عقل گرایی دارد؟عقل گرایی بعدها به چه مفهومی بکار برده شد؟

8-ماکس وبر مفهوم عقلانیت در مورد چه جنبه های جامعه بکار می برد؟

9-ماکس وبر کدام گزینه را در تقابل با مفهوم عقلانیت قرار می دهد؟آن را توضیح دهید:

10-ماکس وبر عقلانی کردن را چگونه تعبیر می کند؟مثالی بزنید:

11-ماکس وبر انواع کنش انسانی را چگونه دسته بندی می کند؟توضیح دهید:

12-ماکس وبر چه نگاهی به کنش انسانی معطوف به هدف دارد؟مثالی بزنید:

13-ماکس وبر کنش عقلانی هدفمند را با کدام واقعیت قابل تشخیص می داند؟

14-ماکس وبر عقلانیت را در کنش عقلانی معطوف به هدف،چگونه تعریف می کند؟

15-ماکس وبر درتعریف عقلانیت درکنش معطوف به هدف،شبیه چه کسی عمل می کند؟

16-ماکس وبر کنش عقلانی معطوف به ارزش را چگونه معنا می کند؟مثالی بزنید:

17-ریمون آرون چه تفسیری از عقلانی بودن کنش عقلانی معطوف به هدف دارد؟مثالی بزنید:

18-ماکس وبر کنش عاطفی را حاصل چه مسائلی می داند؟مثالی بزنید:

19-ماکس وبر کنش سنتی را چگونه می نگرد؟مثالی بزنید:

20-عمل ترکیبی از دو نوع کنش را با مثالی تشریح کنید:

21-تحقیق علمی چگونه کنشی است؟چرا؟

22-رفتار علمی ترکیبی از کدام کنشهای انسانی است؟چرا؟

23-ماکس وبر کدام گزینه را ویژگی اصلی جهانی که در آن زندگی می کنیم،می داند؟

24-ماکس وبر عقلانی کردن را با کدام گزینه همراه می داند؟مثالی بزنید:

25-ماکس وبر جامعه امروزین را بطور کلی به سوی کدام گزینه متمایل می بیند؟مثال بزنید:

26-کدام دلایل،عقلانی بودن سازمان اقتصادی سرمایه داری را اثبات می کند؟

27-طبقه بندی انواع کنشها در کدام گزینهمورد استفاده قرار می گیرد؟

28-ماکس وبر چرا رفتار افراد را درجامعه غربی تحت سلطه عقلانیت معطوف به هدف می داند؟

29-ماکس وبر در باره علم عقلانی و عقلانیت اساسی تر و بنیادین چه عقیده ای دارد؟

30-ماکس وبر در مورد پدیده نوین عقلانیت چهتشابه و تفاوتی با کنت و دورکهایم دارد؟چرا؟

31-ماکس وبر چه نگرشی در تبیین ظهور عقلانیت در جهان امروزین دارد؟توضیح دهید:

32-ماکس وبر با طرح هماهنگی انتخابی در واقع چه چیز را می خواست نشان بدهد؟

33-ماکس وبر در تبیین ظهور امروزین سرمایه صنعتی مقابل کدام تبیین قرارمی گیرد؟چگونه؟

34-ماکس وبر بجای زیرساختار و روساختاراقتصادی مارکس کدام مفهوم را مطرح می کند؟چرا؟

35-ماکس وبر چه ارتباطی بین ظهور سرمایه داری نوین و آئین پروتستان قائل بود؟

36-پیوریتانیزم و کالونیزم از فرقه های کدام آئین بوده و چه عقایدی داشتند؟

37-ماکس وبر وظیفه اصلی جامعه شناسی وسایر علوم اجتماعی را چه می داند؟نگاه ویژه او چیست؟

38-ماکس وبر چه تعریفی از کنش اجتماعی ارئه کرده است؟

39-ماکس وبر رخداد کنش اجتماعی را چه هنگامی می داند؟

40-ماکس وبر استفاده از کدام روش را راه دستیابی جامعه شناسی به هدف اصلی خود می پنداشت؟

41-ماکس وبر با استفاده از روش درون فهمی،جامعه شناس را قادر به انجام چه عملی می داند؟چرا؟

42-ماکس وبر دراستفاده دانشمندان اجتماعی از روش علوم طبیعی،چگونه فکر می کرد؟مثال بزنید:

43-ماکس وبر توان دستگاههای فکری و مفهومی در باز تولید یک پدیده جزئی را چگونه می بیند؟

44-ماکس وبر علم واقعی را مستلزم برخورداری از کدام گزینه می داند؟چرا؟

45-ماکس وبر برای برخورداری مفاهیم کاربردی  تاریخی از دقت کافی،کدام گزینه را ابداع می کند؟

46-ماکس وبر نمونه آرمانی و رابطه آن را با واقعیت عینی چگونه مشخص کرده است؟مثالی بزنید:

47-جامعه شناس به چه منظوری،نمونه آرمانی را می سازد؟چرا؟

48-ژولین فروند چه نگرشی در باره نمونه آرمانی دارد؟

49-ماکس وبر در مطالعه روابط قدرت،چه استفاده ای از نمونه آرمانی می کند؟

50-ماکس وبر در مطالعه سازمانها،چه کار مهمی انجام داده است؟

51-ماکس وبر چگونه از نمونه آرمانی در مطالعه نظام سرمایه داری استفاده کرده است؟توضیح دهید:

52-ماکس وبر کدام گزینه را در نظام تولید سرمایه داری،اجتناب ناپذیر می داند؟توضیح دهید:

53-ماکس وبر سرانجام به چه نتیجه ای در باره سازمان عقلانی سرمایه داری می رسد؟توضیح دهید:

54-ماکس وبر چه تعبیری در باره عدم عقلانیت ذاتی دارد؟

55-ماکس وبر در ترویج یاس و نومیدی خود از جامعه سرمایه داری غرب چه می گوید؟کامل بنویسید:

56-مارکس ظهورسازمان سرمایه داری و انباشت اولیه سرمایه را چگونه تبیین می کند؟

57-مارکس چه تفاوت نگرشی با ماکس وبر در مسئله انباشت اولیه سرمایه دارد؟

58-مارکس تبدیل پول و کالا به سرمایه را متضمن چه مسئله ای می داند؟توضیح دهید:

58-مارکس ساختار اقتصادی جامعه سرمایه داری را ناشی از چه ساختاری می داند؟چرا؟

59-مارکس اساس فرآیند انباشت اولیه سرمایه را در کدام گزینه می یابد؟

60-مارکس پرولتاریا را حاصل چه پدیده ای می داند؟

61-در باره نظام صنفی توضیخ دهید:

62-برخی از ویژگی های سازمان صنفی را ذکر کنید:

63-تقسیم کار در درون صنف چگونه است؟

64-روابط اجتماعی در سازمان صنفی چگونه است؟چرا؟

65-علل ناکارآمدی عدم کارآیی سازمان صنفی را ذکر کنید:

66-علل فروپاشی نظام صنفی را ذکر کنید:

67-مارکس کدام گزینه را تصدیق پیدایش توسعه موفقیت آمیز سرمایه داری تجاری می داند؟

68-مارکس سلطه کدام گزینه را مشخص کننده سازمان تولید در نظام سرمایه داری تجاری  می تواند؟

69-کدام گزینه اساس مبادلات اقتصادی را تشکیل می دهد؟

70-تاجر قبل از فروش کالا،ملزم به چه کاری بوده و چگونه آن را انجام می داد؟

71-چه تفاوتهای اساسی بین سه نظام صنایع کوچک،نظام صنفی و نظام تولید کارخانه ای وجود دارد؟

72-مهمترین تفاوتهای نظام تولید خانگی و نظام کارخانه ای را ذکر کنید:

73-آدام اسمیت در تبیین علت افزایش بهره وری نظام کارخانه ای چه می گوید؟

74-نظریه کلاسیک در حوزه تقسیم کار برمبنای چه فرضی استوار است؟

75-انقلاب صنعتی را تعریف کرده و موضوع تغییرات آن را ذکر کنید:

76-ویژگیهای تغییرات اقتصادی مربوط به تولید کارخانه ای را ذکر کنید:

77-در مجموع انباشت اولیه سرمایه در نتیجه چه عواملی ایجاد شده بود؟

78-با توجه به تمامی موارد،شیوه تولید سرمایه داری شامل چه گزینه هایی ایت؟

79-مسئله طبقات متمایز را در یک شیوه تولید سرمایه داری تشریح کنید:

80-از نظر روابط اجتماعی تولید،دو گروه بندی اقتصادی در نظریه مارکس را نام برده و تشریح کنید:

81-ماکس وبر برای توسعه سازمان عقلانی کدام وظیفه ضروری را دریافته بود؟

82-ماکس وبر کدام گزینه را مانع عمده ظهور کارگر عقلانی و سازمان عقلانی می دانست؟چرا؟

83-ماکس وبر چه راههایی را برای چیرگی بر مقاومت سرسختانه سنتی کارگران ارائه کرده بود؟

84-توپخانه قیمتهای ارزان چیست و مربوط به چه کسانی است و در کجا کاربرد دارد؟

85-علت گسترش سرمایه گذاریهای غربیها در حوزه راه آهن های خارجی و کشتی های بخار چه بود؟

86-شهر کمپانی چگونه بوجود می آمد؟

87-دو موضوعی را که شرکتهای خانوادگی بوجود می  آوردند،چه بود؟توضیح دهید:

88-چرا هم منابع تامین سرمایه شرکتهای خانوادگی و هم نظام مدیریت آنها تغییر کرد؟

89-مارکس کدام گزینه را در راستای توسعه سرمایه داری پیش بینی نکرده بود؟

90-دلیل تبدیل شرکتها و سازمانهای توسعه یافته خانوادگی به شرکتهای فراملیتی چه بود؟

91-شرکتهای بزرگ خصوصی غالباً چگونه اداره می شوند؟

92-موقعیت انحصار را توضیح داده و مشخص کنید که انحصار چندگانه چگونه بوجود می آید؟

93-مراحل سه گانه توسعه شرکتهای بزرگ صنعتی را توضیح دهید:

94-جریان سرمایه داری مدیریتی را توضیح دهید:

95-سرمایه داری نهادی را توضیح دهید:

96-بیشتر شرکتهای بزرگ امروزی،چگونه شرکتهایی اند؟تعریف کرده ونقش مهم آنها را ذکر کنید؟

97-در زمینه گسترش فراملیتی ها،کدام روند جدید بویژه مهم است؟توضیح دهید:

98-پرلموتر شرکتهای فراملیتی را چگونه دسته بندی می کند؟توضیح دهید:

99-پرلموتر اکثریت عظیم فراملیتی ها را کدام گزینه و حرکت نیرومند را به کدام سمت می داند؟

100-دلایل رشد شرکتهای فراملیتی را تفصیلاً بنویسید: 

فصل چهارم

1-به چه دلیل نظریه های سازمان تا اندازه ای مکمل یکدیگرند؟

2-محدودیت های نظریه های سازمان را ذکر کرده و توضیح دهید:

3-نظریه انگیزش روی چه مواردی تاکید می کند و واحد تحلیل آن کدام است؟

4-نظریه روابط انسانی اساساً توجه خود را به کدام گزینه معطوف می کند؟

5-نظریه تعادل کدام گزینه را به عنوان واحد اساسی تحلیل انتخاب می کند؟

6-نظریه های سازمان چه گزینه ای را منعکس می کنند؟

7-جامعه شناسان چگونه سازمانها را می نگرند؟یکی از فرضیات اساسی آنها را ذکر کنید:

8-دیدگاههای کاتز و کان را با محوریت سیستم باز و بسته تشریح کنید:

9-ماکس وبر چه مطالعه ای در خصوص سازمانها داشته و چه نتیجه ای گرفته است؟

10-ماکس وبر در خصوص نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور چه اظهار نظری کرده است؟

11-آدام اسمیت به کدام گزینه برای تخستین بار توجه نشان داد؟

12-آدام اسمیت بیشترین تاکید را روی کدام گزینه داشت؟

13-ماکس وبر فرایند بوروکراتیک شدن را در جامعه امروزین چگونه می داند؟

14-ماکس وبر درباره بوروکراتیک شدن گریزناپذیرجامعه امروزین،با کدام نظریه مارکس هم نظر است؟

15-دراعتقاد مشترک مارکس و وبر،شیوه های نوین سازماندهی کدام گزینه،افزایش بی سابقه می یابد؟

16-مشخصات و مختصات مفهوم بیگانگی مارکس را تشریح کنید:

17-تفاوت دیدگاه ماکس وبر و مارکس در مفهوم بیگانگی چه بود؟

18-ماکس وبر علاوه بر فرایند بوروکراتیک شدن به چه مسائل دیگر سازمانها توجه نشان داده است؟

19-کار مهم ماکس وبر در مطالعه سازمانها چه بوده و بر چه پایه ای استوار بوده است؟

20-ماکس وبر اصطلاح بوروکراسی را به چه معناهایی بکار برده است؟

21-از نظر ماکس وبر فرد غالباً به چه دلایلی از دستورات مدیر اطاعت می کند؟

22-از نظر ماکس وبر سازمان چگونه می تواند انضباط را برقرار کرده و افراد را به اطاعت وادارد؟

23-ماکس وبر چه محدودیتها وکارکردهای منفی برای اعمال قدرت ناشی ازپاداش و تنبیه قائل است؟

24-از نظر ماکس وبر درچه حالاتی،افراد مقررات را درونی می کنند؟این حالات چه آثاری بجا میگذارد؟

25-ماکس وبر چه مفهومی از قدرت ارائه کرده است؟

26-ماکس وبر چه تعریفی از اقتدار نموده است؟

27-ماکس وبر چه رابطه ای بین مشروعیت و دستورات و اطاعت قائل است؟

28-ماکس وبر مشروعیت را چگونه تعریف کرده است؟

29-ماکس وبر اقتدار را چگونه تقسیم کرده،نام برده و توضیح دهید:

30-ماکس وبر کدام گزینه را  مسئله اصلی سازمانهای کاریزماتیک  می داند؟

31-در سازمانهای کاریزماتیک،جانشینی چگونه انجام می پذیرد؟

32-در کدام گزینه بطور ویژه بحران جانشینی آشکار است؟به چه نتیجه ای می انجامد؟

33-کدام گزینه منشاء اقتدار در سازمانهای کاریزماتیک است؟

34-کدام گزینه منشاء اقتدار در سازمانهای سنتی است؟

35-کدام گزینه ابتدایی ترین و اصلی ترین گونه سلطه سنتی است؟قدرت به چه کسی تعلق می گیرد؟

36-کدام گزینه از سلطه سنتی،حکومت یک تن از برگزیدگان قومی است؟چگونه انجام می پذیرد؟

37-ویژگی مشترک پیرسالاری و پاتریارکالیسم چیست؟

38-تفاوت پاتریمونیالیسم و سلطانی با پاتریارکالیسم و پیرسالاری چیست؟

39-کدام گزینه شناخته ترین شکل سلطه سنتی است؟نمونه بارز آن کدام است؟

40-ماکس وبر کدام گزینه را نمونه برجسته سلطه سنتی می داند؟

41-از نظر اتزیونی سطوح سه گانه طبقه بندی انواع اقتدار را نام برده وتوضیح دهید:

42-در کدام گزینه از روابط اقتدار سنتی،نوعی ساخت منزلت تمایز نیافته مشاهده می شود که در آن رئیس در یک حوزه،در حوزه های دیگر هم رئیس و مافوق است؟

43-از نظر ماکس وبر دلایل نیاز ساخت سازمانی امروزین به اقتدار بوروکراتیک برای اینکه ابزار سازمانی موثر و کارآمد باشد،کدام اند؟

44-از نظر ماکس وبر ویژگیهای ساخت بوروکراتیک را نام برده و توضیح دهید:

45-آثار وجود قوانین و مقررات که رفتارها را پیش بینی و تعیین کرده اند،کدام اند؟

46-آثار تقسیم کار در سازمان را بنویسید:

47-سازماندهی کارکنان بر پایه کدام گزینه است؟

48-قدرت چگونه توزیع می شود؟

49-اقتدار هر فرد در اجرای مسئولیت خود به چه مفهومی است؟

50-چه کسانی دارای صلاحیت عضویت در بوروکراسی اند؟

51-ماکس وبر در باره آموزش و دانش تخصصی چه گمانی داشت؟

52-شرط لازم رفتار بدون تبعیض و غیر شخصی و افزایش کارآیی چیست؟

53-نظام پاداش و خدمت،شامل چه مواردی است؟

54-ماکس وبر چه مواردی را پیرامون نظام پاداش و خدمت متذکر می شود؟

55-انحصاری نبودن مقامات رسمی یعنی چه؟

56-کدام گزینه از نظر ماکس وبر،اداره را به صورت کانون اصلی سازمان امروزین در آورده است؟

57-از نظر ماکس وبر کدام نوع سازمان می تواند به بالاترین سطح کارآیی برسد؟

58-از نظر ماکس وبر دلیل پیشرفت سازمان بوروکراتیک چیست؟

59-از نظر وبر کدام سازمان،عقلانی ترین وسیله کنترل بر انسانهاست؟چرا؟

60-از نظر ماکس وبر نقاط قوت نوع بوروکراسی سازمان بر هر شکل سازمانی دیگر را ذکر کنید:

61-از نظر ماکس وبر ویژگیهای ساخت بوروکراتیک،چه کارآمدیهایی دارد؟

62-از نظر ماکس وبر مهم ترین پدیده دولت امروزین غربی کدام است؟

63-ماکس وبر نقش کدام گزینه را در توسعه بوروکراسی مهم می داند و معتقد است بدون آن تولید نمی توانست ادامه یابد؟

64-کدام گزینه در جامعه امروزی،چنین نقش اساسی و مهمی به سازمان بوروکراتیک داده است؟

65-رابطه دوگانه سرمایه داری و بوروکراسی را از نظر ماکس وبر بنویسید:

66-از نظر ماکس وبر چگونه می توان از تاثیر بوروکراسی رهایی یافت؟

67-ماکس وبر اساس کنترل بوروکراتیک را در چه مواردی می نگرد؟

68-از نظر وبر درجامعه امروزی فقط چه کسانی می توانند تا حدی ازکنترل بوروکراتیک برکنار باشند؟

69-ماکس وبر نزدیکی سازمان به نمونه آرمانی بوروکراسی را موجب چه نتیجه آن می داند؟

70-ماکس وبر کدام تبعات منفی بوروکراسی را می پذیرد؟

71-دو مسئله مورد اشاره مولفانی که برعدم کارآیی و نقاط ضعف بوروکراسی تاکید کرده اند،کدام اند؟

72-منتقدان،تبعات توجه دقیق به قوانین و مقررات در بوروکراسی را در چه می دانند؟

73-تبعات انعطاف ناپذیری بوروکراسی،از نگاه منتقدان چیست؟

74-در نگاه منتقدان بین کدام اصول و ویژگیهای ساخت بوروکراتیک وبر،تناقض اساسی وجود دارد؟

75-گولدنر به سازگاری بنیادی بین کدام اصول بوروکراسی اشاره کرده است؟

76-غالباً بخشی از مسئولیت مدیران به چه دلایلی تفویض می شود؟

77-بنا به چه ضرورتهایی تفسیم کار در سازمان انجام می پذیرد؟

78-از نظر منتقدان،اعمال اقتدار به منظور تاکید بر انضباط،چه تبعاتی را می تواند بجا گذارد؟

79-منتقدان چه نظری پیرامون تاکید وبر بر غیر شخصی بودن روابط در ساخت بوروکراتیک دارند؟

80-منتقدان چگونه تاکید وبر بر روابط رسمی و نادیده گرفتن روابط غیر رسمی را نقد کردند؟

81-چرا منتقدان وبر،معتقدند که در بیشتر سازمانها،مقررات نمی توانند تمام موقعیتها را در بر بگیرند؟

82-یکی از پیامدهایی بیش از حد مورد تاکید وبر را از نگاه منتقدان بنوبسید:

83-سلزنیک در چه ابعادی به نقد نظریات ماکس وبر می پردازد؟

84-یکی از پیامدهای حضور گروههای غیر رسمی در سازمانهای رسمی کدام است؟

85-تامسن چه نقدی بر سازمان بوروکراتیک ماکس وبر ارائه کرده است؟

86-مارچ و سایمون به کدام مسئله در دظریه بوروکراسی ماکی وبر پرداخته اند؟توضیح دهید:

87-از نظر اتزیونی،چرا وبر در باره برقراری تمایز قاطع به شیوه اقتدار و ساخت اجتماعی مبالغه کرد؟

88-اتزیونی در خصوص ایستایی بوروکراسی ماکس وبر چه دلیلی ارائه می کند؟

89-از نظر گولدنر،ماکس وبر در نظریه بوروکراسی کدام مسائل مهم را نادیده گرفته است؟

90-چرا تحلیل وبر از نمونه آرمانی،تا اندازه ای بر پایه همان فرضیه های سازمان رسمی امروزی است؟

91-کارل فریدریش چه نقدی را متوجه نظریه بوروکراسی ماکس وبر کرده است؟

92-ماکس وبر مدیریت موسسات اقتصادی بزرگ سرمایه داری را طبق کدام گزینه ها استوار میداند؟

93-ماکی وبر افراطی ترین شکل عقلانی کردن کار را در کدام گزینه مشاهده می کند؟

94-ماکس وبر پیروزیها در زمیته عقلانی کردن کار ها را چه نوع از پیروزیها می داند؟

95-چه کسی به عنوان پدر مدیریت علمی، بیشترین تاثیر را بر مدیریت سازمان به ویژه سازمانهای صنعتی داشته است؟

96-چرا اندیشه های تیلور تاثیر ژرفی در سازمانهای صنعتی بسیاری از کشورها داشته است؟

97-به چه دلیل اندیشه تیلور تاثیر مهمی بر نظریه انگیزش داشته است؟

98-اصل مرکزی رویکرد اقتصادی تیلور و توانایی های فیزیکی کارگر چیست؟

99-هدف مدیریت علمی تیلور چه بوده است؟

100-تیلوربرای تحقق هدفش درافزایش تولید با بهبود کارآیی کارگران،چه راههایی پیشنهاد می کند؟

101-روشهای علمی تیلور مبتنی بر چه گزینه ایست؟توضیح دهید:

102-تیلور به چه دلیلی اجبار و مدیریت را برای افزایش بهره وری کار و میزان تولید پیشنهاد می کند؟

103-تیلور چه راهی را برای به حداکثر رساندن کارآیی و تهره وری سازمان ارائه می کند؟

104-روشهای علمی تیلور را نام برده و هر کدام را به اختصار توضیح دهید:

105-در کدام گزینه مطالعه حرکات انجام می پذیرد؟

106-مطالعه زمان در کدام گزینه انجام می پذیرد؟

107-تیلور به چه طرقی بر کارکرد برنامه ریزی مدیریت در سازمانهای صنعتی تاکید می ورزد؟

108-پرداخت دستمزد کارگر،وابسته به کدام گزینه توسط تیلور محاسبه مو شود؟

109-توصیه تیلور در زمینه پاداشها چیست؟

110-تیلور وظیفه اصلی مدیریت را چه می داند؟

111-نظریات تیلور را نام برده و هر کدام را به اختصار توضیح دهید:

112-نظر تیلور راجع به چگونگی تقسیم کار چیست؟

113-تیلور طرفدار چه شیوه مدیریتی است؟

114-تیلور به چه دلیلی معتقد به کار به عنوان فعالیتی فردی است؟

115-کدام گزینه یکی از نخستین نمونه های سوگیری جنس گرایانه نظریه سازمان است؟

116-تیلور تمایز اساسی بین کارگران و مدیران را در چه می داند؟

117-تیلور به چه دلیل معتقد بود که تعهد سازمانی در کارگران بوجود نمی آید؟

118-تیلور چه توصیفی از مدیران داشته است؟

119-تیلور به چه دلیلی میان منافع کارگران و مدیریت(کارفرمایان) تعارض قائل نمی شود؟

120-اندیشه های تیلور اساساً معطوف به چه مواردی است؟

121-استفاده از ماشین در نظام کارخانه ای امروزین موجب چه پدیده هایی می شود؟

122-چرا از روش مکانیکی نظریه مدیریت علمی انتقاد می شود؟

123-مولفان امروزی کدام تاکیدات تیلور را جنبه های ابزاری رفتار انسانی نامیده اند؟

124-منتقدان نظریه مدیریت علمی،به نادیده گرفتن کدام جنبه های افراد انتقاد می کردند؟

125-به چه دلیل از توجه زیاد تیلور به مسئله کنترل سازمانی و مدیریت انتقاد شده است؟

126-تیلور بجای نوع سازمان نظامی،چه نوع سازمانی را پیشنهاد می کند؟

127-هشت سرپرست اجرایی مد نظر تیلور را نام برده و توضیح دهید:

128-رویکردهای سه گانه ای را که در چارچوب نظریه ماشینی قابل ملاحظه است،کدام اند؟

129-ساخت رسمی را تعریف کنید:

130-سازمان غیر رسمی را تعریف کنید:

131-تفاوت مهم بین تیلور و سایر نظریه پردازان سازمان رسمی چه بوده است؟ توضیح دهید:

132-اصول مطروحه از جانب فایول را در حوزه مدیریت نام ببرید:

133-تفاوتهای بارز فایول و تیلور در چه بوده است؟

134-فعالیتهای ششگانه سازمان را از نگاه فایول نام ببرید:

135-از نظر فایول فرآیند سازمانی چگونه تعریف می شود؟

136-ارگانیسم اجتماعی را از دیدگاه فایول تعریف کنید:

137-فایول نقش انسان در ساخت اجتماعی و وظیفه اداری یا مدیریت را با چه مقایسه می کند؟

138-از نظر فایول چه نسبتی بین سلسله مراتب سازمانی و ویژگیهای شخصی رهبری وجود دارد؟

139-فایول در بین اصول مدیریت، بر کدام اصول به ویژه تاکید می کند؟

140-از نظر فایول ستادرئیس کل سازمان چقدراهمیت دارد؟چگونه باید طراحی شود؟چه وظایفی دارد؟

141-تفاوت دیدگاه فایول با ماکس وبر چه بوده است؟

142-در مقایسه نظریات وبر،تیلور و فایول به چه نتیجه ای می رسیم؟

143-مشخصاً در کدام مورد،نظریه فایول مکمل نظریه تیلور محسوب می شود؟

144-درجه تشابه هر سه نظریه وبر،تیلور و فایول در کجاست؟

145-چهار اصل مورد نظر مونی و رایلی در سازمانها کدام اند؟نام برده و توصیح دهید:

146-هدف اساسی کار گیولیک و ارویک چه بوده است

147-وظایف هفتگانه مدیر از نگاه گیولیک را نام برده و توضیح دهید:

148-چهار شیوه سازماندهی پیشنهادی گیولیک .و ارویک را ذکر کرده و مختصراً توضیح دهید:

149-هدف اساسی کار گیولیک و ارویک را پیرامون تفویض مسئولیت و حیطه نظارت بنویسید:

150-انتقادات وارده بر نظریات گیولیک و ارویک را ذکر کنید:

151-سایمون چه نقدهایی را متوجه نظریه های سازمان رسمی می کند؟

152-انتقادات پنجگانه دیگری که بر نظریه سازمان رسمی وارد شده را بیان کنید:

153-سازمان رسمی را تعریف کنید:

154-سازمان غیر رسمی را از نگاه سایمون،اسیمتبرگ و تامپسون تعریف کنید:

155-ویلیام وایت نظریه کلاسیک سازمان را بر پایه کدام اصول نادرست استوار می داند؟

156-اندیشمندانی که طرفداران برجسته روند ظهور مکتب روابط انسانی و نظریه هایی که بر ساخت غیررسمی تاکید می کنند، کدام اند؟

157-نتیجه مشخصی که از مطالعه هاتورن به دست آمد،چه بود؟

158-مطالعات هاتورن وجود کدام واقعیت را در سازمانها نشان داد؟

159-لوید وارنر برای بیان اهمیت سازمان غیر رسمی،چه آزمایشی را انجام داد؟

160-پدیده محدود کردن مصنوعی بازده را توضیح دهید:مقابل چه پدیده ایست؟

161-رز علت هنجارهای گروه غیر رسمی را چگونه تبیین کرده است؟

162-پژوهشگران روابط انسانی چگونه ساخت رسمی و غیر رسمی سازمان را متمایز دیدند؟شرح دهید:

163-خلاصه نتایج آزمایشها و مطالعات هاتورن را بنویسید:

164-تفاوتها و تشابهات دیدگاهی نظریه های مدیریت علمی و روابط انسانی را بنویسید:

165-لیکرت کدام گزینه را مورد انتقاد قرار داده است؟توضیح دهید:

166-چه انتقاداتی از نظریه مکتب روابط انسانی بعمل آمده است؟

167-دراکر و اتزیونی چه نقدهایی را متوجه مکتب روابط انسانی کرده اند؟

168-به چه دلایلی الگوی واقعی رفتارها و روابط اعضای سازمان تقریباً همیشه،کم یا بیش با طرح رسمی سازمان تفاوت دارد؟

169-ویژگیهای و وظایف سازمان غیررسمی را ذکر کنید:

170-مراکز و منابع قدرت سازمان را ذکر کنید:

171-انواع گروههای غیر رسمی را نام برده و توضیح دهید:

172-دالتون دلایل تفاوت میان ساخت رسمی و غیر رسمی(واقعی) قدرت را واردی می داند؟

فصل 5

1-نوع شناسی چگونه مجموعه ای است؟

2-نوع شناسی چگونه شیوه ای است؟توضیح دهید:

3-نوع شناسی از چه نظرهایی سودمند است؟

4-چه رابطه ای بین نظریه های سازمانی و نوع شناسی و یا طبقه بندی سازمانها وجود دارد؟

5-طبقه بندی سازمانها به پژوهشگران چه امکانی خواهد داد؟

6-یکی از مسایل اساسی در ساختن نوع شناسی سازمانها چیست؟چرا؟

7-برخی از معیارهای طبقه بندی ها در نوع شناسی سازمانها را ذکر کنید:

8-نوع شناسی سازمانها را تعریف کرده و توضیح دهید:

9-انتخاب معیارهای درست در نوع شناسی سازمانها چگونه انجام می شود؟

10-طبقه بندی نوع شناسی هیوز را ذکر کنید:

11-نوع شناسی هیوز را نقد کنید:

12-رده بندی دهگانه سازمانها بر چه اساسی انجام گرفته و به گفته هال، چه نقائصی دارد؟

13-طبقه بندی سازمانی اتزیونی بر چه اساسی  است؟توضیح دهید:

14-سئوال اساسی اتزیونی در طبقه بندی سازمانی اش چیست و چه پاسخی به سئوالش می دهد؟

15-کدام گزینه متغیر اصلی و یا معیار گزینش شده اتزیونی برای نوع شناسی اش می باشد؟چرا؟

16-کدام گزینه به اطاعت عضو سازمان و دلایل این اطاعت مربوط می شود؟

17-به گفته اتزیونی رابطه بین اعمال کنندگان و اعمال شوندگان قدرت چگونه است؟

18-با طبقه بندی سازمانها بر اساس نوع اطاعت از دستورات،اتزیونی قادر به ترکیب چه عناصری شده است؟

19-اتزیونی،اطاعت یا قبول دستورات را نتیجه چه عواملی می داند؟

20-انواع اصلی قدرتهای موجود در سازمانها در نظر اتزیونی کدام اند؟

21-تمایز بین قدرتهای سه گانه سازمانی مدنظر اتزیونی بر حسب چیست؟

22-شیوه بکارگیری انواع قدرت و وسایل اعمال آنها چگونه است و اتزیونی چه نظری دارد؟چرا؟

23-قدرتهای سازمانی مدنظر اتزیونی بر چه مواردی استوارند؟

24-طبق نظر اتزیونی رویه دیگر رابطه اطاعت را کدام گزینه شکل می دهد؟چرا؟مثال بزنید:

25-جدول نوع شناسی روابط اطاعت در ارتباط با سه نوع قدرت اتزیونی را تشریح کنید:

26-انواع قدرت مدنظر اتزیونی با چه نوع اطاعتی مشخص می شوند؟

27-اتزیونی وجود انواع ناسازگار را ناشی از چه مواردی می داند؟

28-سه مورد از نمونه های انواع ناسازگار را نام برده و مثال بزنید:

29-اتزیونی از چه نظر نوع شناسی خود را سودمند می داند؟

30-اتزیونی با استفاده از متغیر اطاعت،چگونه سازمان را دسته بندی می کرد؟مثال بزنید:

31-چه رابطه ای بین توزیع قدرت در سازمان و ساختار اطاعت وجود دارد؟مثال بزنید:

32-چه انتقادهایی بر طرح طبقه بندی اتزیونی وارد شده است؟

33-مهمترین انتقادی که بر طرح طبقه بندی اتزیونی وارد شده کدام است؟توضیح دهید:

34-چه شباهتهایی بین دیدگاه اتزیونی و نظریه کارکردگرایانه وجود دارد و چگونه نقد شده است؟

35-تنها تفاوت دیدگاه اتزیونی با پارسونز را ذکر کنید:

36-آلن نوع شناسی اتزیونی را از چه نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است؟توضیح دهید:

37-بلا و اسکات سازمانها را بر اساس کدام اصل طبقه بندی کرده اند؟

38-گروههای اصلی سود برنده بلا و اسکات و نیز سازمانهای متاثر از آنها کدام اند؟توضیح دهید:

39-مسائل اصلی سازمانهای دارای نفع مشترک و موسسات سوداگری کدام اند؟

40-بلا و اسکات طبقه بندی خود را از چه نظر سودمند می دانند؟

41-چه انتقادهایی از نوع شناسی سازمانی بلا و اسکات بعمل آمده است؟مشروحاً بیان کنید:

42-بطور کلی نوع شناسی سازمانها را چگونه ارزیابی می کنید؟

+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۸۸/۰۷/۱۱ و ساعت 23:57 |