سئوالات روان شناسی رشد 2-فصل سوم(۱)

1-بلوغ چیست و نشانه های آن کدام اند و چه تفاوت اساسی با نوجوانی دارد؟

2-کانگر و پیترسون در باره آغاز و پایان نوجوانی چه می گویند؟

3-بطور کلی رشد عاطفی اجتماعی افراد چه زمانی تحقق می یابد؟

4-بلوغ چگونه پدیده ای است و به چه گزینه هایی بستگی دارد؟

5-اصول رشد بدنی،هورمونی و مغزی کدام اند؟

6-آشکارترین علامت اولیه بلوغ کدام است؟

7-فاصله فراگیر از هنجارهای سنی در بین کودکان و نوجوانان،می تواند شامل چه دلایلی باشد؟

8-چرا اندازه قد کودکان و نوجوانان اثر مهمی بر چگونگی رفتار همسالان و بزرگسالان با آنان دارد؟

9-کودکان کوتاه قد و لاغر اندام چه رنجی را تحمل می کنند؟واکنش آنها چگونه است؟

 10-(جی.اچ)چیست و کدام مشکل را برطرف کرده است؟

11-چه راه حلهایی برای پایان دادن به زجر مضاعف نوجوانان کوتاه قد و لاغر اندام وجود دارد؟

12-تفاوتهای رشد بدنی بلوغ پسران و دختران را ذکر کنید:

13-مشترکات خصلتی پسران و دختران بالغ را ذکر کنید:

14-مبارزه با بیماریهای نوجوانان عمدتاً باید شامل چه موضوعاتی باشد؟

15-درباره الگوی رشدی نظام بازتولید دردوره نوجوانی وتفاوت آن باسایردوره های سنی توضیح دهید:

16-مختصراً ترشحات هورمونی و اثر آنها را بر رشد بررسی نمائید:

17-عملکرد غده هیپوفیز،هیپوتالاموس وغده تیروئید را تشریح کرده و هورمونهای آنها را ذکر کنید:

18-عملکرد هورمونهای مترشحه از غده های درون ریز را تشریح کنید:

19-عملکرد انسان محصول کدام تعامل است؟

20-رشد مغز را تشریح کنید:

21-بیشترین رشد مغز مربوط به کدام گزینه است؟

22-اولین بخشهای قشر مخ که پس از تولد به رشد خود می رسد،کدام بخش است؟

23-میه لین چیست و چه کارکردی دارد؟

24-جریان تمایز و تفکیک سلولهای عصبی شامل چه فرایندی است و کی آغاز می شود؟

25-سلولهای عصبی قشر مخ از چه ظرفیتی برخوردار بوده و چه کارکرد مهمی را بعهده دارند؟

26-مرکز رشد مغز چه وظیفه ای را بعهده دارد و محل استقرار آن کجاست؟

27-میلر نیوتون در باره رشد و نمو مغز در دوره بلوغ چه می گوید؟

28-نوجوانی با کدام تحولات جنسی همراه می باشد؟

29-تحولات جسمی چه تاثیری در تحولات جنسی بجا می گذارد؟

30-فرایند شکل گیری جنسیت را تشریح کنید:

31-تفاوت جنسیت پسر و دختر را بررسی کنید:

32-تحقیقات جدید حاوی چه نکاتی در باره تفاوت جنسیتی پسر و دختر است؟توضیح دهید:

33-نظریه زیستی اجتماعی در باره رشد جنسی چه می گوید؟

34-نظریه های تحلیل روانی فروید و طرفدارانش،بر کدام جنبه از رشد جنسی تاکید می کند؟

35-نظریه های یادگیری اجتماعی از چه مکانیسم هایی برای تبیین رفتار جنسی استفاده می کند؟

36-نظریه های رشد شناختی،شکل گیری هویت جنسی را به چه گزینه ای مربوط می سازند؟

37-نظریه طرح جنسیتی چه موضوعی را موجب تداوم وگسترش رفتار جنسی می داند؟توضیح دهید:

38-رشد هویت جنسی را توضیح دهید:

39-نظریه تحلیل روانی از کدام گزینه در شکل گیری هویت جنسی عفلت کرده است؟

40-چرا تاثیر همسالان به ویژه در دوره دبستان در شکل گیری هویت جنسی مهم است؟

41-چرا نظریه تحلیل روانی که دوره دبستان رادوره کمون وآرامش جنسی میداند،آمیخته به خطاست؟

42-در چه شرایطی نقش همسالان در شکل گیری هویت جنسی نوجوانی بیشتر می شود؟

43-تاثیر اولیای مدرسه بر هویت جنسی دانش آموزان چگونه است؟چرا؟

44-رشد جنسی در دوره نوجوانی،چگونه معیاری برای رشد است؟

45-خصوصیات ثانوی جنسی را ذکر کنید:

46-روند سن بلوغ در صد ساله اخیر در کشورهای مختلف چگونه شده است؟چرا؟

47-در تغییرات دوره نوجوانی،اولین شاخص رشد جنسی در پسران و دختران کدام اند؟

48-در تغییرات دوره نوجوانی،در پوست،صدا و مغز چه تغییراتی ایجاد می شود؟

49-ر شد پیش رس و دیر رس را توضیح دهید:

50-دلیل اصلی رشد پیش رس و دیر رس چیست؟

51-در مجموع بلوغ پیش رس و دیر رس،چه آثاری در فرد بجا می گذارند؟چرا؟

52-دختران و پسران در ابتدای ورود به مرحله بلوغ چه نکاتی را لازم است بدانند؟

53-چرا تفاوت عاطفی-اجتماعی بلوغ دیر رس و پیش رس نوجوان احتمالاًدر بزرگسالی ادامه می یابد؟

54-به چه دلیلی دختران آگاهی و آمادگی بیشتری برای مواجه شدن با مسائل مربوط به بلوغ دارند؟

55-هنجار متعادل و اخلاق سالم جنسی کدام است؟

56-سه دیدگاه اصلی جوامع غربی در باره مسائل جنسی را بنویسید:

57-دانش روان شناسی در کجای زندگی نوجوانان و جوانان دارای اهمیت و نقش مهمی است؟چرا؟

58-موریس دبس در باره اصول تعلیم و تربیت درنوجوانی و تربیت جنسی چه نظری دارد؟شرح دهید:

59-در پایان دوره بلوغ،باید به چه مسائلی پرداخت؟چگونه؟

60-نظرات دبس از منظر موازین اخلاق انسانی و رهنمودهای دینی چگونه ارزیابی می شود؟

61-در تعالیم دینی و اسلامی روی چه نکاتی تاکید می شود؟

۶۲-گسترده ترین تحقیقات در روانشناسی رشد،پیرامون چیست؟مثال بزنید:

۶۳-هریک از جنبه های رشد کودکان،نوجوانان و جوانان در ارتباط با کدام گزینه آنان است؟مثال بزنید:

۶۴-رشد شناختی در تعامل اجتماعی به بهبود کدام گزینه منجر می شود؟

۶۵-سطح رشد شناختی در دوره نوجوانی با کدام گزینه در ارتباط است؟

۶۶-نظریه های سنتی روانشناسی و عامه مردم چه باوری در باره نوجوانی و تحول فکری دارند؟چرا؟

۶۷-روسو و گزل چه نظری در باره رشد تفکر دارند؟

۶۸-با توجه نظر گزل،تفکر در دوره نوجوانی چگونه است؟لازمه آن چیست؟

۶۹-ویژگیهای اساسی پنجگانه تفکر دوره نوجوانی را ذکر کرده و توضیح دهید:

۷۰-از تحقیقات سالهای اخیر پیرامون تفکر نوجوانی چه نتیجه ای می توان گرفت؟

۷۱-در باره رشد شناختی کودکان و نوجوانان چه نظریه هایی وجود دارد؟مسائل مطروحه آنها چیست؟

۷۲-مهم ترین نظریه پرداز شناخته شده رشد کودکان و نوجوانان کیست؟خلاصه نظریه اش را بنویسید:

۷۳-پیاژه بعنوان یک نظریه پرداز طرفدار مرحله ای بودن رشد،در باره تفکر فرد بر چه باوریست؟

۷۴-مراحل رشدی مورد نطر پیاژه کدام اند؟مستقلاً و مقایسه ای ،با مثال توضیح دهید:

۷۵-اثر تفکر انتزاعی را در قلمرو مسائل اجتماعی بررسی کنید:

۷۶-بنظر پیاژه رشد تفکر مبتنی بر عملیات صوری نموداری از چیست؟توضیح دهید:

۷۷-تغییرات ناشی از تفکر عملیات صوری،چه امکانی برای نوجوان فراهم آورده وچه توانی به او میدهد؟

۷۸-مشکلات ناشی از تفکر صوری را ذکر کنید:تبعات تفکر ایدئالی را بنویسید:

۷۹-خود مرکز بینی نوجوانی را از نظر الکیند توضیح دهید:

۸۰-بحثهای مطروحه در نظریه پیاژه در مورد تفکر نوجوان بر چه اساسی است؟چه مسائلی باید مورد

 توجه قرار گیرد؟توضیح دهید:

۸۱-عمدتاً چه انتقاداتی از نظریه های پیاژه بعمل آمده است؟عناوین آن را ذکر کنید:

۸۲-مهم ترین کاربردهای نظریه پیاژه را در تعلیم و تربیت ذکر کنید:

۸۳-انتقادهای وارده بر نظریه پیاژه را توضیح دهید:

۸۴-نظریه رویکرد پردازش اطلاعات چه نظری در باره رشد شناختی کودکان و نوجوانان دارد؟

۸۵-مدلهای سنتی پردازش اطلاعات به چه نامی شهرت دارند و بر چه باوری هستند؟

۸۶-ساختارهای شناختی شامل چه گزینه هایی است؟

۸۷-فرایندهای کنترل را توضیح دهید:

۸۸-الگوهای جدید اطلاعات به چه نامی شهرت دارند و به چه گزینه ای توجه دارند؟

۸۹-فرض اساسی الگوهای جدیدتر پردازش اطلاعات چیست؟

۹۰-نظریه های سنتی پردازش اطلاعات بر چه گزینه ای تاکید بیشتری دارند؟

۹۱-دقت چه رابطه ای با توجه دارد؟

۹۲-اولین قدم در پردازش اطلاعات چیست؟جنبه های مهم دیگر آن را نیز بگویید:

۹۳-چه افرادی از قدرت شناختی بیشتری برخوردارند؟

۹۴-کدام گزینه یک مهارت اساسی در توانایی شناختی است؟

۹۵-بروز سایر مهارتهای شناختی مثل حل مسئله و شکل گیری مفهوم،منوط به کدام گزینه است؟

۹۶-نظریه پردازش اطلاعات کدام نوع حافظه ها را مورد نظر قرار می دهد؟توضیح دهید:

۹۷-نظریه پردازش اطلاعات مسئله تغییرات و رشد حافظه را چگونه تبیین می کند؟توضیح دهید:

۹۸-نظریه پردازش اطلاعات در مورد شکل گیری مفاهیم چه الگوهایی ارائه می کند؟

۹۹-کدام گزینه در نظریه پردازش اطلاعات مطرح نیست؟

۱۰۰-رشد تدریجی را توضیح دهید:

۱۰۱-برای بررسی و نیز تسریع تحول شناختی فرد از دیدگاه پردازش اطلاعات چه باید کرد؟

۱۰۲-تفاوت نظریه پردازش اطلاعات با نظریه پیاژه در رشد تفکرچیست؟

۱۰۳-داهلر چه مواردی را در تحول تدریجی در سنین مختلف مورد توجه قرار داده است؟

۱۰۴-در ارزیابی نظریه پردازش اطلاعات به چه نکته اساسی باید اشاره شود؟مثال بزنید:

۱۰۵-نظریه پردازش اطلاعات کدام خصوصیات ذهنی راتوصیف تفصیلی و نظامدار کرده است؟

۱۰۶-نقصهای عمده نظریه پردازش اطلاعات را ذکر کنید:

۱۰۷-نظریه ارتباط زبان و تفکر  حاوی چه باورهایی است؟ 

۱۰۸-ویگوتسکی ویژگی اصلی تفکر نوجوانی را عبارت از چه می داند؟مفصلاً توضیح دهید:

۱۰۹-بنظر ویگوتسکی و استرنبرگ و پاول،تجارب حاصل از رشد مفاهیم کلامی در نوجوانی به چه منجر

 می شود؟جنبه های مهم رشد شناختی نوجوانی را ذکر کنید:

۱۱۰-نظریه شناختی زمینه های اجتماعی-فرهنگی مربوط به چه کسی است و حاوی چه نکاتی است؟

۱۱۱-زبان دارای چه نقش های اساسی در شکل گیری رشد شناختی است؟توضیح دهید:

۱۱۲-شناخت انسان در هر حالتی دارای چه ماهیتی است؟چرا؟

۱۱۳-منطقه مجاور رشد را توضیح دهید:

۱۱۴-عملکرد افراد در زمینه های فرهنگی متفاوت ناشی از چه گزینه ایست؟توضیح دهید:

۱۱۵-مطالعه پالینسکار و براون در مورد نوجوانان ۱۲ تا ۱۶ ساله چه چیزی را نشان می دهد؟شرح دهید:

۱۱۶-روش آموزش متقابل برای چه کاری و بر چه اساسی ساخته شده و چه مراحلی دارد؟

۱۱۷-بنظر بلمونت دستیابی به هدف مهارت شتاختی در روش آموزش متقابل مستلزم چیست؟

۱۱۸-پیتر گملین چه الگویی را  و بر چه مبنایی ارائه کرده و طی آن به چه گزینه ای پرداخت؟

۱۱۹-نظریه اجتماعی فرهنگی در باره رشد شناختی نوجوانی  به چه مطالعه ای می پردازد؟

۱۲۰-نظریه اجتماعی-فرهنگی برکدام فرض استوار است؟چه فرقی با تفکر عملیات صوری دارد؟

۱۲۱-نظریه زمینه های اجتماعی-فرهنگی در باره تدریجی یا مرحله ای بودن رشد شناختی در انتقال از

کودکی به نوجوانی بر چه نکته ای تاکید دارد؟توضیح دهید:

۱۲۲-کاربرد نظریه ویگوتسکی در تعلیم و تربیت را تشریح کنید:

۱۲۳-تفاوت اساسی بین نظریه پیاژه و نظریه ویگوتسکی در کدام گزینه است؟توضیح دهید:

۱۲۴-کدام گزینه معمولاً یکی از جنبه های رشد خود به حساب می آید؟

۱۲۵-مهم ترین موضوعهای رشد خود را ذکر کنید:هر کدام را به تفکیک توضیح دهید:

۱۲۶-انواع خود را ذکر کرده و توضیح دهید:

۱۲۷-عزت نفس نتیجه ارزشیابی کدام گزینه است؟

۱۲۸-خود انگاره تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموزانبه چه موضوعی بستگی دارد؟

۱۲۹-تاخیر کامروایی را توضیح دهید:

۱۳۰-منابع خودآگاهی نوجوانی را ذکر کنید:

۱۳۱-سوزان هارتر کدام جنبه های اصلی رشد را مشخص کرده است؟

۱۳۲-گام اصلی در رشد هویت کدام است؟توضیح دهید:

۱۳۳-عوامل موثر بر شکل گیری هویت را ذکر کرده و به تفکیک توضیح دهید:

۱۳۴-رشد هویت نوجوانی از دیدگاه اریکسون را تشریح کنید:

۱۳۵-جیمز مارسیا چند نوع هویت برای نوجوانان مشخص کرده است؟نام برده و توضیح دهید:

۱۲۶-آیا شکل گیری هویت رنج آور است؟توضیح دهید:

۱۲۷-مسئله اصلی در شکل گیری هویت نوجوان چیست؟

۱۲۸-خود عمومی،خود کاذب،خود ظاهری و خود دشتوری را توضیح دهید:

۱۲۹-شکل گیری هویت در نوجوانان گردههای اقلیت چگونه است؟

۱۳۰-مشکلات هویت چگونه قابل درمان است؟

۱۳۱-مسئله رشد اجتماعی را معمولاً با چه عناوینی مورد بحث قرار می دهند؟

۱۳۲-تغییرات آشکار زیستی در دوره نوجوانی معمولاً با چه گزینه ای همراه است؟

۱۳۳-بر اساس تحقیقات هیل،ورود پسران و دختران به دوره نوجوانی باعث چه گزینه ای می شود؟

۱۳۴-بلوغ بیش از هر چیز سبب چه گزینه ای می شود و نهایتاً به چه می انجامد؟

۱۳۵-تجدید ارتباط نوجوان با خانواده معمولاً از چه کسی شروع می شود؟چرا؟

۱۳۶-فاصله گرفتن از والدین و کم توجهی نوجوان تازه بالغ به خواست آنها،نشانه چیست؟

۱۳۷-دلایل خودمرکزبینی نوجوانی را ذکر کنید:

۱۳۸-جامعه گرایی افراطی چه کسانی را تهدید می کند؟

۱۳۹-در خود فرو رفتگی کامل متوجه چه کسانی است؟

۱۴۰-جریان اجتماعی شدن کودکی تا جوانی را تشریح کنید؟

۱۴۱-مراحل شکل گیری مناسبات اجتماعی بزرگسالی را تشریح کنید:

۱۴۲-معیار اصلی انتخاب دوست در دوره نوجوانی چیست؟

۱۴۳-دوستیهای دوره نوجوانی باعث چه گزینه ای در نوجوانی می شود؟

۱۴۴-احساس عدالت مقایسه ای چیست و چگونه در نوجوان ایجاد می شود؟

۱۴۵-کدام گزینه ها در شکل گیری هویت بزرگسالی نوجوان سهم بزرگی دارد؟توضیح دهید:

۱۴۶-حوزه های مفاهیم ارتباطی به چند دسته تقسیم می شوند؟ذکر کنید:

۱۴۷-یکی از آشکارترین نمونه های مرضی در رفتار اجتماعی نوجوانان را ذکر کنید؟

۱۴۸-چگونه می توان به نوجوانان ناسازگار کمک کرد؟

۱۴۹-چگونه می توان به نوجوانان تنها کمک کرد؟

۱۵۰ چگونه می توان به نوجوانان دارای نقائص جسمی کمک کرد؟

۱۵۱-چگونه می توان به نوجوانان شدیداْ وابسته به دوستان کمک کرد؟

۱۵۲-چگونه می توان به نوجوانان عضو باندهای تبهکاری کمک کرد؟

۱۵۳-یکی از شیوه های مهم درمانی برای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی نوجوانی را بنویسید:

۱۵۴-درمان مشکلات نوجوانی مستلزم چیست؟چرا؟

۱۵۵-درمان روانی-اجتماعی چگونه حاصل می شود؟

۱۵۶-ضرورتهای قطعی در درمان مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان را ذکر کنید:

۱۵۷-مسائل رشد اخلاقی و قضاوتهای ارزشی در کدام محور قرار می گیرد؟

158-از نظر پیاژه رشد اخلاقی ناشی از چیست و به چه معنایی است و چگونه محقق می شود؟

159-پیاژه اخلاق را به چند دوره تقسیم می کرد؟ذکر کرده و به تفکیک توضیح دهید:

160-چه انتقاداتی به نظریه اخلاقق پیاژه شده است؟توضیح دهید:

۱۶۱-لارنس کولبرگ اخلاق را به چند سطح و مرحله تقسیم کرده یست؟نام برده و توضیح دهید:

۱۶۲-کارهای جالب توجه کلبرگ را توضیح دهید:

۱۶۳-نظریه کولبرگ را ارزیابی کنید:

۱۶۴-بیشترین تاکید کولبرگ روی چه گزینه ای بوده و به کدام گزینه توجه کافی نشده است؟

۱۶۵-نظریه کلبرگ چه سوگیری هایی داشته است؟

۱۶۶-گیلیگان تفاوت جهت گیریهای پسران و دختران را اساساً مربوط به چه می داند؟

۱۶۷-بنظر گیلیگان شکل گیری اخلاق دختران و پسران مبتنی بر چه گزینه هایی است؟

۱۶۸-گیلیگان و برابک استدلال اخلاقی مردان و زنان را مبتنی بر چه گزینه هایی می دانند؟

۱۶۹-نظریه های تحلیل روانی بر کدام جنبه ها تاکید دارد؟

۱۷۰-بنظرفروید کدام گزینه میزان تمایل کودک را به درونی کردن معیارهای اخلاقی والدینش تعیین میکند؟

۱۷۱-بنظر فروید درونی کردن معیارهای اخلاقی در کدام مرحله انجام می گیرد و به چه می انجامد؟

۱۷۲-تحلیل گران جدید روانی،چه تفاوت دیدگاهی با فروید دردرونی کردن اخلاق و عامل شکل گیری

 ناخودآگاه اخلاقی می دانند؟

۱۷۳-نظریه یادگیری اجتماعی در رشد اخلاقی بر چه موضوعی تاکید دارد؟نظر باندورا را شرح دهید:

۱۷۴-نمونه هایی از مشکلات اخلاقی نوجوانان را ذکر کرده و توضیح دهید:

۱۷۵-انواع درمان نوجوانان قانون شکن را ذکر کرده و توضیح دهید:

۱۷۶-درمان نوجوانان پر تردید در باره معنای زندگی و مذهب و اخلاق چیست؟

۱۷۷-در کدام اقدام درمانی مهم،نیروی برتر مطرح می شود؟

۱۷۸-رشد فرهنگی و اخلاقی نوجوان در جریان کدام گزینه انجام می گیرد؟

۱۷۹-کدام گزینه موجب اکتفای نوجوانان به بازنگریهای سطحی و آسان نظام ارزشی و معنوی می شود؟

۱۸۰-تغییرات در باورها و ارزشها با چه تعارضات و فرایندهایی مواجه می شوند؟

۱۸۱-موریس دبس رشد اخلاقی و ارزشی نوجوانی را به چه مراحلی تقسیم کرده است؟شرح دهید:

۱۸۲-وصول به کمالات عالیه دینی و زیباییهای فرهنگی و نیکیها و عدالت اجتماعی چگونه ممکن است؟

۱۸۳-معیار ارزشیابی فعالیتهای تربیتی چیست؟

۱۸۴-اهمیت تربیت غیر رسمی تا چه اندازه است؟چرا؟

۱۸۵-توجه به نوجوان مستلزم چیست؟

۱۸۶-برنامه ریزی فعالیتهای اوقات فراغت نوجوانان از چه جنبه هایی باید برخوردار باشد؟توضیح دهید:

۱۸۷-موانع برآورده شدن نیازها به چند دسته است؟توضیح دهید؟

۱۸۸-فعالیتهای فوق برنامه در چند بخش انجام می پذیرد؟توضیح دهید:

۱۸۹-فعالیتهای فوق برنامه باید شامل چه مواردی باشد؟

۱۹۰-اصل اساسی و معیار مهم در فعالیتهای نوجوانان چیست و چه برنامه هایی را میتوان تدارک دید؟

+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۸۸/۰۸/۱۱ و ساعت 20:45 |